Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας Σκυροδέματος Δήμου Αμαρίου

ΑΔΑ:Β49ΦΩΨΨ-2Φ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-05-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:3347


ΠΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
Δ/νση: ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
Τ.Κ.: 74061
Τηλ.: 2833340221
Fax.: 28330-22104
Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ισχύουσες διατάξεις: Η Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Αριθμός απόφασης ένταξης της εν λόγω προμήθειας στο τεχνικό πρόγραμμα: Αρ. Πρωτ. 8/2012
Προυπολογισμός: 45.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%
Προθεσμία παράδοσης: τμηματικά μέχρι 31-12-2012
Εγγύηση Συμμετοχής: 2.250,00 ευρώ
Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Ώρα 10:00 π.μ. ημέρας Πέμπτης 24 του μήνα Μάιουτου Έτους 2012. (Παραγ. 1α, του άρθρου 10 της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ.)
Ειδικοί Όροι: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Αμαρίου που βρίσκεται στην Αγ. Φωτεινή Αμαρίου τηλ. 28333-40221
Το κόστος των αντιγράφων της διακήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες