Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 01-11-2017 έως 31-08-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 385/2017

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων, και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΑΡΙΟΥ

      Αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852 / 7 - 6 - 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σΆ αυτούς ο Δήμαρχος.

2.  Την υπΆ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του  άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου33  ν. 4483/2017 , αναφορικά με την αντιμισθία.

4.  Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμαρίου εμπίπτει στις άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν  (4) Αντιδήμαρχοι.

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.5 του Ν.3852/2010.

6.  Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Αμαρίου.

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε  ΦΕΚ 2617/16-10-2013)

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

         Α. Ορίζει  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  του  επιτυχόντος  συνδυασμού  «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ »  κ. κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ  και Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου , Αντιδημάρχους Δήμου  Αμαρίου από 01-11-2017 έως 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει  την άσκηση αρμοδιοτήτων καθΆ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :      

 

1. Στον κ.  Ψαρουδάκη Εμμανουήλ  μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες  αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να  μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Την ευθύνη για  Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
 • Την  ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου.
 • Την  ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 • Την ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου.
 • Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο.

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - ΟΓΑ - ΕΛΓΑ.
 • Την  ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των  απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  του Δήμου Αμαρίου όπως επίσης   και θέματα Περιβάλλοντος  του Δήμου.
 • Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.
 •  Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του, καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Κλάδο Βασίλειο.

 3.  Στον κ. Κλάδο Βασίλειο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες: 

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ. Ε. Κουρητών.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού - εθελοντισμού- Αθλητισμού.
 • Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
 • Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

 4.  Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω     περιγραφόμενες  αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την εποπτεία για Ύδρευση- ¶ρδευση- Αντλιοστάσια–Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.
 • Την  παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
 • Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων  σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων  πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δ.Ε. Συβρίτου.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας.
 • Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Αναπληρώνει  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος τον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

5.     Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ που 

αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Β.      Η παρούσα να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Ο Δήμαρχος Αμαρίου  


Παντελής  Μουρτζανός    

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες