Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2018

Από Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι νέοι δικαιούχοι για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή ή στο Φουρφουρά από Δευτέρα 8 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 12 Ιανουαρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 14:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ:

 • Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου Αμαρίου.
 • Αλλοδαποί που κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρίου και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στα όρια του Δήμου μας.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο των 6000 (συμπεριλαμβάνονται και επιδοτήσεις) προσαυξανόμενο κατά 2000 για κάθε προστατευόμενο-εξαρτώμενο μέλος. Το παραπάνω εισοδηματικό όριο θα πρέπει να τηρείται αυστηρά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Φωτοτυπία Ε1 2016.
 • Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογικού έτους 2016.
 • Σε περίπτωση που κάποιος δεν εργάζεται: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. (Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης).
 • Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των δύο συζύγων).
 • Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της Απόφασης Κ.Ε.Π.Α (ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής) περί καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας.
  • Για έγγαμους ή για άτομα που συγκατοικούν, απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο.
  • Σε περίπτωση διαζυγίου θα προσκομίζεται το διαζευκτήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία). Εάν το ζευγάρι είναι σε διάσταση θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
  • Για τους κατοίκους που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια απαιτούνται διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για όλη την οικογένεια.
  • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή από επίσημα εξουσιοδοτημένο μέλος της οικογένειας τους.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα υπεύθυνα γραφεία: την κα Δημητράκη Ελένη στο τηλ: 2833340103 και την κα Σταυρουλάκη Σοφία στο τηλ: 2833340202

Επισημαίνουμε ότι οι ως τώρα δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν ΕΚ ΝΕΟΥ τα παραπάνω δικαιολογητικά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη  προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή

 

    Για το Δήμο Αμαρίου

Ο Αντιδήμαρχος

            Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς            

   Επιχείρησης Δ. Αμαρίου

Ψαρουδάκης Εμμανουήλ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες