Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 20 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-7-2018

Την  Τετάρτη   18-7-2018    και ώρα 19:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

    1. Έγκριση  τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων του προϋπ/σμού.  

    2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Δήμου Αμαρίου»  και «Δήμου Αγίου Βασιλείου» για την υλοποίση της  πράξης: «Ψηφιακή ανάδειξη του αρχαιολογικού αποτυπώματος, των βυζαντινών μνημείων και του φυσικού  περιβάλλοντος των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου».

   3. Έγκριση υποβολής πρότασης , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΤΠΑ-29 «Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)», του ¶ξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την πράξη «Ψηφιακή ανάδειξη του αρχαιολογικού αποτυπώματος, των  βυζαντινών μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου».

    4. Εξουσιοδότηση του κου Δήμαρχου για την υπογραφή του αιτήματος χρηματοδότησης για την υποβολή της  πρότασης και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την υλοποίηση της  πράξης: «Ψηφιακή ανάδειξη του αρχαιολογικού αποτυπώματος, των βυζαντινών  μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος των Δήμων Αμαρίου και Αγίου  Βασιλείου».

   5. Συγκρότηση ομάδας διοίκησης  έργου για την πράξη :«Ψηφιακή ανάδειξη του αρχαιολογικού αποτυπώματος, των  βυζαντινών μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου».

  6.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου»   και «Δήμου Αμαρίου», για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου  Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 16.000,00 ευρώ. (Σχετική Απόφαση 22/2018, της Επιτροπής Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης).

  7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» και  «Δήμου Αμαρίου», για την εκτέλση του  έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ. (Σχετική Απόφαση 23/2018, της Επιτροπής  Προγραμματισμού  Περιφέρειας Κρήτης).

   8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  10.000,00 ¤ από την Περιφέρεια Κρήτης  για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αύλειου   χώρου Δημοτικού Σχολείου  Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου»με αντίστοιχη  αναμόρφωση Τεχνικού   Προγράμματος και  Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.

   9. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  6.000,00 ¤ από την Περιφέρεια Κρήτης  για την εκτέλεση του έργου:«Βελτίωση οδικού  δικτύου της  Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου»με αντίστοιχη αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.

10. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης ποσού 20.000,00 ¤ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» για το υποέργο (νέο): «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΙΚΑ Τ.Κ. ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

11.  Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης ποσού 15.000,00 ¤ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» για το υποέργο (νέο): «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με αντίστοιχη αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018..

12.   Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ».

13.  Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» για το υποέργο (νέο): «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

14. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» για το υποέργο (νέο): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» .

15. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ.  ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ – ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ - ΕΛΕΝΩΝ – ΜΕΡΩΝΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ -ΒΙΣΤΑΓΗΣ» του Δήμου  Αμαρίου.

 

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ.  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΒΟΛΕΩΝΩΝ - ΠΑΤΣΟΥ & ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» του Δήμου Αμαρίου.

18.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο νεκροταφείο Τ.Κ.Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου»

19.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ  ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Γ΄ ΦΑΣΗ)»

20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες, υποέργο 1: Κατασκευή έργων αντιστήριξης κατολισθήσεων και αποκατάσταση σύνδεσης  αντλιοστασίων με τα δίκτυα λυμάτων στο έργο: Προστασία Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Ν. Ρεθύμνης Δήμου Αμαρίου».

21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο  νεκροταφείο Τ.Κ. Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου»

22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

24. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

25.  Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «΄ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΄ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΟΛΕΩΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

26. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

27. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ».

28. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

29. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΡΗΤΩΝ».

30. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου στο Περιφερειακό Δίκτυο Πολιτιστικών θεμάτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων : «Η Τυπογραφία της Αναγέννησης συναντά την Κρητική Λογοτεχνία μέσα από τη τέχνη του Δρόμου».

31. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της ομάδας τοπικής δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014-2020),  ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER»ΠΑΑ  2014 -2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για την πράξη «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ  ΒΡΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

32. Ορισμός του κυρίου Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αμαρίου, για την πράξη: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

33. Δέσμευση του Δήμου Αμαρίου  για την ένταξη της πράξης :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ  ΒΡΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί, συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.

34. Δέσμευση του Δήμου Αμαρίου για τη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης, εφόσον απαιτηθεί, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

35.Δέσμευση του Δήμου Αμαρίου για τη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης, εφόσον απαιτηθεί, για την υλοποίηση της πράξης:«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΑΝΩΛΗ ΝΟΥΚΑΚΗ».

36. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Παντελή Μουρτζανού, για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης για καθορισμό των ορίων του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Πατσού.

37. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.

38. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

39. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης αθλητικών  εκδηλώσεων.

40. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών  στον Μανουσάκη Γεώργιο – Κυριάκο του Κων/νου    

      κατοικο Τ.Κ. Ελενών.

41.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών  αγορών  στον Μιχαήλ Πατσαχάκη του Γεωργίου κάτοικο  

      Τ.Κ. Ελενών.

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                              

                                                                                                                                                                                                                                                           ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ                                   

 

                                                                        

 

                                                                                          

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες